Oplysninger for undervisere

om aktiviteter og praktiske forhold

Kursusvirksomhed

Der kan tilbydes undervisning i emner, hvori voksne i deres fritid måtte ønske det. Emnerne skal kunne godkendes efter reglerne i "Folkeoplysningsloven". Godkendelse meddeles under følgende forudsætninger:

  1. Lederen skal have de fornødne kvalifikationer
  2. Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne over 18 år, dog kan enkelte under 18 år deltage
  3. Læreren skal have de fornødne forudsætninger for at undervise i emnet og være dansktalende. Undervisningssproget er dansk.

Holdstørrelser

  1. Kurser i Flensborg skal have mindst 12 kursister
  2. Kurser i andre større byer i Sydslesvig skal have mindst 10 kursister
  3. Kurser andre steder i Sydslesvig skal have mindst 8 kursister
  4. Kurser med færre end det fastlagte kursisttal kan i særlige tilfælde godkendes efter aftale med sekretæren, eksempelvis danskkurser i "yderdistrikter" og fortsætterkurser. Lokaleforhold og tekniske hjælpemidler kan have indflydelse.

Kursusgebyr

Kursusgebyret for alle former for voksenundervisning fastlægges årligt på repræsentantskabsmødet og gælder pr. deltager pr. undervisningstime á 45 min., uanset om kursisten er mødt eller ej. (Nærmere informationer omkring det aktuelle kursusgebyr og rabat fås under For kursister.)

For ugekurser gives ingen reduktion af kursusgebyret. Ellers kan der mod forelæggelse af dokumentation ydes rabat til "Sozialhilfeempfänger" og/eller indehavere af "Sozialpass". Ligeledes mod dokumentation kan studerende, unge under uddannelse, "Bundesfreiwilligendienstleistende", arbejdsløse og handicappede (≥ GdB 80) opnå rabat.

Det tillades, at enkelte kursister på et hold er under 18 år, men de kan ikke opnå rabat.

Administrationsgebyr

Den enkelte initiativtager kan opkræve et mindre administrationsgebyr, med det skal da af de udsendte programmer/invitationer klart fremgå, hvad der er kursusgebyr, og hvad der er administrationsgebyr.

Ansøgningsskema

For hvert kursus udfyldes et ansøgningsskema, der sendes til sekretæren. Skemaet findes under Tilmelding